Homepage
Hosting
Domény
Podpora
Nemáte zvolenou
doménu pro objednání.
Nemáte vybraný
hostingový program.

 

puntik  Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hosting33.cz, vydává tímto postupem podle § 273 zákona ?. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném zn?ní, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP"):


2. SMLUVNÍ STRANY


Hosting33.cz je obchodní zna?kou firmy: Miroslav Ambrozy, se sídlem 17. listopadu 793, 334 41 Dob?any, ?eská republika, I?: 73026620, bankovní spojení: 725478028/2400 - eBanka. Kontaktní informace: tel.: +420603 285 719, e-mail: objednavky@hosting33.cz
dále jako "Poskytovatel"

Zákazníkem je fyzická (podnikatel nebo nepodnikatel) nebo právnická osoba, které Miroslav Ambrozy poskytuje Služby na základ? uzav?ené Smlouvy nebo Objednávky podle t?chto Všeobecných obchodních podmínek.

dále jako "Zákazník"


3. DEFINICE POJM?


Pojmy užívané s velkým po?áte?ním písmenem mají pro ú?ely t?chto VOP následující význam:

 • VOP definují obchodní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. V souladu s nimi Poskytovatel poskytuje resp. poskytne Zákazníkovi (na základ? Smlouvy nebo Objednávky) Služby za podmínek definovaných Provozními podmínkami. Podpisem Smlouvy nebo potvrzením Objednávky Zákazník schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zn?ním VOP a že t?mito VOP se ?ídí smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Smlouva nestanoví jinak.
 • Smlouva nebo Objednávka je dokument nebo soubor dokument? definujících smluvní vztahy uzav?ené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP.
 • Zákaznické centrum je technická podpora, kterou je možno kontaktovat e-mailem (podpora@hosting33.cz) nebo telefonicky (+420 603 285 719)
 • Faktura?ní období je období, na které byla Služba objednána a byla vystavena výzva k platb?, nebo zálohová faktura.
 • Provozními podmínkami Služby se rozumí soubor dokument? definujících technické, organiza?ní a cenové podmínky ?erpání Služby. Tyto dokumenty mají písemnou povahu a dopl?ují VOP.
 • Službou se rozumí Služba poskytovaná Poskytovatelem Zákazníkovi na základ? Smlouvy nebo Objednávky uzav?ené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem v souladu s VOP a Provozními podmínkami, kterými je Zákazník povinen se ?ídit.
 • Server je soubor HW prost?edk?, na kterém mohou být provozovány typické internetové Služby (HTTP server, FTP server, MAIL server a další).
 • Dedikovaný server je samostatný server vyhrazený cele jedinému Zákazníkovi.
 • Virtuální server je Služba p?enosu dat po síti internet pod protokolem HTTP a/nebo provoz smluveného po?tu e-mailových schránek na internetové adrese.
 • Sí?ová infrastruktura je soubor hardwarových a softwarových prost?edk? umož?ující provoz serveru.
 • Provoz serveru je chod serveru za ú?elem p?enosu dat z a na server po síti internet.
 • Výpadek provozu serveru (Virtuálního serveru) je p?erušení chodu n?které ze základních služeb serveru (Virtuálního serveru), zp?sobující jeho úplnou nefunk?nost.
 • Obsah Zákaznického serveru (Zákaznická data) je soubor všech dokument? ve form? soubor? umíst?ných Zákazníkem na server do jemu vyhrazené ?ásti pam??ového prostoru.
 • Závadný obsah - jedná se zejména o takový obsah Zákaznického serveru nebo Virtuálního serveru, který je v rozporu:

s právním po?ádkem ?eské republiky,

s normami p?íslušných orgán? Evropské unie, Evropských spole?enství, Evropského hospodá?ského spole?enství, pokud se na základ? p?istoupení ?eské republiky k Evropské unii p?ímo aplikují též na teritorium ?eské republiky,

s mezinárodní Smlouvou, jíž je ?eská republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákon? nebo ve Sbírce mezinárodních smluv,

s dobrými mravy

se zásadami poctivého obchodního styku.

se zvyklostmi nebo

s rozhodnutím soudu nebo

právními oby?eji daného jazykového teritoria.

 • Registrace domény (registra?ní Služba, registrace) je Služba provozovaná Poskytovatelem a sloužící pro registraci internetových doménových jmen (domén) II. resp. III. stupn? pod vybranými národními a nadnárodními TLD (Top Level Domains) I. stupn? resp. II. stupn?.
 • Písemný, písemn? - jedná se o dokument nebo sd?lení smluvní strany ve form? a? již listinné nebo elektronické, doru?ené na kontaktní adresu pro písemný styk strany druhé nebo umíst?né na p?íslušných WWW stránkách Poskytovatele a p?ístupné Zákazníkovi prost?ednictvím sít? internet. Charakter písemného sd?lení má také vypln?ní a odeslání formulá?e na p?íslušných WWW stránkách Poskytovatele.
 • Projevem svobodné v?le k uzav?ení Smlouvy se rozumí písemné uzav?ení Smlouvy nebo písemné potvrzení Objednávky na Služby poskytnutím kontaktních a faktura?ních údaj? Zákazníkem v rozsahu požadovaném Poskytovatelem spolu s vyjád?ením souhlasu Zákazníka s VOP a s Provozními podmínkami Služby a to i elektronicky prost?ednictvím prost?edk? sít? internet.
 • Oznámení (upozorn?ní) doru?ené obvyklým zp?sobem je oznámení uskute?n?né písemn?.
 • Kontaktní adresa je poštovní adresa místa nebo adresa elektronické pošty.
 • Obchodním zákoníkem je zákon ?. 513/1991 Sb., ve zn?ní p?edpis? jej m?nících a dopl?ujících; anebo zákon jej nahrazující.
 • Ob?anským zákoníkem je zákon ?. 40/1964 Sb., ve zn?ní p?edpis? jej m?nících a dopl?ujících; anebo zákon jej nahrazující.
 • Autorským zákonem je zákon ?. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm?n? n?kterých zákon? (autorský zákon), v platném zn?ní.
 • P?edpisy o elektronickém podpisu jsou zejména Zákon ?. 227/2000 Sb. , o elektronickém podpisu a o zm?n? n?kterých dalších zákon? (zákon o elektronickém podpisu), v platném zn?ní, Na?ízení vlády ?. 304/2001 Sb., v platném zn?ní, Vyhláška ?. 366/2001 Sb. , v platném zn?ní.
 • Doba ?erpání Služby je doba od zahájení do ukon?ení poskytování Služby Poskytovatelem Zákazníkovi.
 • Zahájením ?erpání Služby je okamžik, kdy Zákazník za?al nebo mohl za?ít využívat Službu, nebo kdy Služba byla dostupná na základ? VOP a/nebo Provozních podmínek Služby.


4. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB

 • Podmínky pro poskytování služeb Virtuálního serveru

Služby Virtuálního serveru jsou poskytovány na základ? Objednávky Zákazníka.

Platný ceník Služby v elektronické podob?

Cena za poskytnutí resp. poskytování Služby je vždy stanovena dle aktuálního ceníku.

Další cenové podmínky - slevy, provize, bonusy - které se vztahují k objednávce nebo Smlouv?, jsou vždy takové, které jsou platné dle aktuálního ceníku.

Zákazník není oprávn?n rozesílat prost?ednictvím poskytovaných služeb žádnou nevyžádanou poštu - tzv. spam nebo zprost?edkovat rozesílání nevyžádané pošty t?etí stran?. Pokud tak u?iní, m?že to být d?vodem k p?erušení provozu Zákaznického serveru nebo k okamžitému zastavení p?ístupu k Zákazníkovu poštovnímu ú?tu.

Op?tovné zprovozn?ní Zákazníkova poštovního ú?tu bude povoleno až po odstran?ní uvedených nedostatk? podle bodu 4.1.5 a bude zpoplatn?no dle platného ceníku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo informovat Zákazníka o zm?nách poskytování služeb formou e-mailové zprávy. Tato bude zaslána na e-mailovou adresu, uvedenou klientem p?i registraci v Zákaznické databázi. Neobdržení klientova vyjád?ení po uplynutí 21 dn? od zaslání e-mailu bude považováno za souhlas s navrhovanými zm?nami.

V p?ípad? nefunk?nosti Virtuálního serveru má Zákazník nárok na uplatn?ní sankcí sm?rem k Poskytovateli dle schématu.

V p?ípad?, že má Zákazník k Virtuálnímu serveru objednanou databázi, smí ji využívat pouze pro Služby objednané u Poskytovatele . Vzdálené p?ipojení do databáze je možné z?ídit na vyžádání pro jednu nebo více konkrétních IP adres a pouze pro ú?ely administrace.

Výpov?? Služby ze strany Zákazníka lze uskute?nit pouze elektronickou cestou (na adresu objednavky@hosting33.cz). Tato výpov?? je vždy platná až od za?átku následujícího faktura?ního období.

V p?ípad?, že Zákazník vypoví provozování Služby v pr?b?hu faktura?ního období, nem?že uplatnit nárok na vrácení ?ástky za provozování Služby do konce faktura?ního období.

 • Podmínky pro poskytování služeb Dedikovaného serveru

Služby dedikovaného serveru jsou poskytovány na základ? Objednávky nebo Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Tuto Smlouvu obdrží Zákazník na vyžádání u odpov?dného pracovníka Poskytovatele na e-mailu objednavky@hosting33.cz  

Platný ceník Služby v elektronické podob?.

 • Podmínky pro poskytování služeb registrace domén

Služby registrace domén jsou poskytovány na základ? Objednávky Zákazníka.

Platný ceník Služby v elektronické podob?.

 • Podmínky pro poskytování webdesignových služeb

Webdesignové Služby jsou poskytovány na základ? Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

 • Poskytovatel se zavazuje písemn? informovat Zákazníka o všech okolnostech znemož?ujících poskytování služeb dle Objednávky nebo Smlouvy, pokud jsou mu tyto skute?nosti známy p?edem, tak, aby mohla být ze strany Zákazníka p?ijata nutná opat?ení. To se týká zejména p?erušení provozu z d?vodu nutné správy sí?ové infrastruktury, p?erušení dodávky energie, havárie, rekonstrukce objekt? a inženýrských sítí ?i prostor, ve kterých jsou Služby poskytovány.
 • Písemný záznam dle p?edchozí v?ty slouží jako d?kazní prost?edek, obecn? smluvními stranami respektovaný.
 • Poskytovatel nenese zodpov?dnost za p?erušení poskytování služeb Zákazníkovi dle t?chto VOP v p?ípad? zásahu t?etích osob ?i vyšší moci (zejména povode?, požár, vítr, válka, zem?t?esení apod.) nebo v p?ípad? poruchy na za?ízení t?etích dodavatel? (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elekt?iny, telekomunika?ního spojení atd.), pokud t?mto skute?nostem prokazateln? nebylo možno zabránit nebo nebyly zp?sobeny nedbalostí Poskytovatele a nebo byly zp?sobeny neodvratitelnou událostí nemající p?vod v provozu Služby.
 • Poskytovatel vykonává svým jménem a na sv?j ú?et majetková práva k dílu ve smyslu autorského zákona, které vytvo?il ke spln?ní svých povinností vyplývajících z t?chto VOP a ze Smlouvy a Objednávky. Na dílo se dále vztahuje ustanovení §65 a 66 autorského zákona.
 • Závazky vzniklé nesprávnou nebo n?kolikanásobnou úhradou ze strany Zákazníka Poskytovatel vrací, pokud p?ekro?í ?ástku 100 K?.

 6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Zákazník je povinen se p?ed zahájením ?erpání Služby seznámit s obsahem VOP a Provozních podmínek.
 • Zákazník nesmí provozovat na svém Serveru (Virtuálním serveru) Závadný obsah.
 • Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávn?n v pr?b?hu poskytování Služby zm?nit své VOP nebo Provozní podmínky. Oznámení o zm?n? je provedeno písemn?. Nesouhlasí-li uživatel s novými VOP nebo Provozními podmínkami (v p?ípad? navýšení cen se zm?nou v ceníku), je oprávn?n vypov?d?t Smlouvu o ?erpání Služby do t?iceti (30) dn? od okamžiku oznámení citovaných zm?n Zákazníkovi. V p?ípad?, že Zákazník nedoru?í Poskytovateli do 30 dn? od oznámení zm?ny své rozhodnutí ukon?it ?erpání Služby z d?vodu neakceptace nových VOP ?i Provozních podmínek, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým zn?ním VOP ?i Provozních podmínek.
 • Nestanoví-li Smlouva, Objednávka nebo v konkrétním p?ípad? VOP jinak, souhlasí Zákazník s tím, že Poskytovatel je oprávn?n:

uskute?nit krátkodobé p?erušení v poskytování Služby na nezbytn? dlouhou dobu za ú?elem údržby a p?ípadných oprav svých za?ízení,

pozastavit nebo omezit poskytování Služby, pokud je poskytování Služby znemožn?no nebo omezeno objektivn? neodvratitelnou událostí, kterou nemohla p?edvídat nebo jí zabránit (zejm. vyšší moc a obdobné okolnosti vylu?ující odpov?dnost ve smyslu obchodního zákoníku),

do?asn? p?erušit ?i omezit poskytování Služby v nezbytném rozsahu bez p?edchozího upozorn?ní Zákazníka, je-li Služba využívána v rozporu se Smlouvou ?i Objednávkou a dochází-li tím k ohrožení funkce za?ízení Poskytovatele nebo t?etích subjekt?. V ostatních p?ípadech podstatného porušení závazk? daných VOP nebo právními p?edpisy m?že Poskytovatel omezit nebo p?erušit poskytování Služby bez p?edchozího upozorn?ní Zákazníka, pop?. po marném uplynutí lh?ty, pokud ji Poskytovatel stanoví k odstran?ní závadného stavu.

 • Zákazník se zavazuje písemn? oznámit Poskytovateli veškeré zm?ny svých identifika?ních, faktura?ních a kontaktních údaj? poskytnutých p?i objednávce Služby, do 10 dn? od okamžiku, kdy zm?na nastala. V p?ípad? nespln?ní této povinnosti nese Zákazník odpov?dnost za vzniklou škodu.
 • S osobními údaji Zákazníka je nakládáno pln? v souladu s ustanoveními zákona ?. 101/2000 Sb. Tím není dot?eno právo Poskytovatele v p?ípad? Objednávky použít údaje poskytnuté v této souvislosti Zákazníkem následujícím zp?sobem:

použití pro marketing v rámci služeb Poskytovatele, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Zákazník?m,

použití pro personifikaci stránek ?erpaných služeb, zejména zasílání novinek a uvedení v on-line referencích,

poskytnout údaje nutné pro provedení Služby t?etím stranám - nap?íklad p?i registraci domény.

 • Zákazník souhlasí s tím, že n?které údaje poskytnuté v souvislosti s Objednávkou ur?ité Služby mohou být ve?ejn? p?ístupné (nap?.: po zadání dotazu na konkrétní doménové jméno jsou poskytována data o majiteli registrované domény jako zpracovaný datový výstup z databází registrátor?).
 • Zákazník nese odpov?dnost za obsah svého Zákaznického serveru a je v p?im??eném rozsahu nositelem nebo vykonavatelem autorských práv ke svým dat?m.
 • Zákazník se zavazuje provád?t platby nejpozd?ji k datu splatnosti faktury, zálohového listu nebo výzvy k platb?. Dnem platby faktury, zálohového listu nebo výzvy k platb? se rozumí den p?ipsání platby na ú?et Poskytovatele. V p?ípad? prodlení s platbou je Poskytovatel oprávn?n ú?tovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení.
 • Porušení n?kterého z ustanovení t?chto VOP Zákazníkem nebo p?íslušné Smlouvy, m?že být d?vodem k okamžitému p?erušení poskytování Služby. V takovém p?ípad? se má za to, že Zákazník odstoupil od p?íslušné Smlouvy nebo Objednávky. Zákazník ztrácí nárok na vrácení již zaplacené úhrady, resp. Poskytovatel neztrácí nárok na úhradu za Služby za celé faktura?ní období. V p?ípad? zálohové formy úhrady služeb je vyú?továno poskytnutí Služby za jedno celé faktura?ní období.
 • Zákazník je povinen:

Službu užívat pouze zp?sobem, který je v souladu s t?mito VOP, s Provozními podmínkami Služby, se Smlouvou a s p?ípadnými pokyny Poskytovatele;

v p?ípad? zakoupení Služby BEZ ZISKU m?že Zákazník tuto Službu využívat výhradn? pouze na studentské a osobní ú?ely. Je nep?ípustné tuto Službu využívat na podnikatelské a jiné ?innosti souvisící s dosažením finan?ního zisku. V p?ípad? zjišt?ní takovéto skute?nosti je toto d?vodem k zaniknutí Smlouvy a Provozovatel není povinen uhradit Zákazníkovi alikvotní ?ástku z p?edplacené Služby webhosting BEZ ZISKU; 

umožnit Poskytovateli v p?im??ené mí?e p?ístup k za?ízením u n?j Poskytovatelem instalovaným, u?init opat?ení za ú?elem ochrany majetku ve vlastnictví Poskytovatele, p?ed jeho poškozením, ztrátou, zcizením, zni?ením nebo zneužitím (zabránit nepovolaným osobám v manipulaci se za?ízeními Poskytovatele apod.);

oznámit bez zbyte?ného odkladu veškeré závady na za?ízeních a Službách dle t?chto VOP a p?íslušné Smlouvy, v?etn? pot?eby všech oprav, které má provést Poskytovatel;

dodržovat práva a chránit oprávn?né zájmy Poskytovatele a t?etích osob. Neší?it informace, jejichž obsah je v rozporu s právními p?edpisy nebo t?mito VOP nebo dobrými obchodními zvyklostmi;

neprodlen? reklamovat vadné poskytování Služby v p?ípad? vadného poskytnutí Služby, dále, nejpozd?ji do 25 dn? od doru?ení reklamovat nesprávné vyú?tování ceny, jinak toto právo zanikne. Reklamace se uplat?uje písemn? na adresu Poskytovatele a musí obsahovat popis reklamované závady. Reklamace se vy?izují zpravidla ve lh?tách od 1 do 30ti kalendá?ních dn?, dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náro?nosti. Uplatn?ní reklamace proti výši ú?tované ceny za Službu nemá odkladný ú?inek a Zákazník je povinen zaplatit ú?tovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základ? kladn? vy?ízené reklamace má Zákazník právo na vrácení p?eplatku z ceny nebo na snížení ceny.

 • Veškerá technická za?ízení, materiály a prost?edky poskytnuté nebo zap?j?ené Zákazníkovi v dob? ?erpání Služby vrátí Zákazník v ?ádném stavu Poskytovateli nejpozd?ji do 7 kalendá?ních dn? po ukon?ení ?erpání Služby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním p?ípad? tyto VOP.
 • P?i platb? ze zahrani?í je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky tak, aby byla na ú?et Poskytovatele p?ipsána úhrada za poskytnuté Služby v plné výši.

7. DOBA ?ERPÁNÍ SLUŽEB

 • Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neur?itou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak nebo jinak nestanoví v konkrétním p?ípad? tyto VOP.
 • Smlouva zaniká:

písemnou dohodou smluvních stran

uplynutím sjednané výpov?dní lh?ty dle písemné výpov?di, byla-li Smlouva uzav?ena na dobu neur?itou

uplynutím doby, na kterou byla Smlouva sjednána

odstoupením od Smlouvy. Právní ú?inky odstoupení nastávají dnem doru?ení jeho písemného vyhotovení n?které ze smluvních stran. V pochybnostech platí, že odstoupení je doru?eno t?etím kalendá?ním dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání.

 • Službu poskytnutou na základ? Objednávky lze vypov?d?t autorizovanou písemnou výpov?dí zaslanou elektronickou cestou (e-mailem) nebo autorizovanou písemnou žádostí zaslanou na kontaktní adresu Poskytovatele.
 • Výpov?? Služby je platná až od za?átku následujícího faktura?ního období.
 • Veškeré, do té doby nevyfakturované a neuhrazené, pen?žité pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy ?i Objednávky budou vyrovnány nejpozd?ji do 30 kalendá?ních dn? po ukon?ení Smlouvy ?i zrušení Objednávky.
 • ?erpání Služby se ?ídí t?mi VOP, které platí v okamžiku, kdy je Služba skute?n? ?erpána. Veškerá ustanovení t?chto VOP nebo p?ísl. Smlouvy z?stávají v platnosti i po p?ípadném ukon?ení Smlouvy z jakéhokoliv d?vodu a jakýmkoliv zp?sobem.

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • Cena za z?ízení služeb a provozování služeb pro zvolené platební období je splatná p?edem na ú?et Poskytovatele na základ? da?ového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem p?ed z?ízením služby.
 • Splatnost faktury je 10 kalendá?ních dn?. Datem splatnosti se rozumí datum p?ipsání ?ástky na ú?et Poskytovatele.
 • P?i neuhrazení faktury ve lh?t? splatnosti je Poskytovatel oprávn?n zastavit provoz serveru až do doby uhrazení faktury v?etn? úroku z prodlení.
 • V p?ípad? prodlení Zákazníka je Poskytovatel oprávn?n požadovat krom? nedoplatku i úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné ?ástky za každý den prodlení. Okamžikem vzniku práva na úhradu úroku z prodlení vzniká Poskytovateli právo odep?ít Zákazníkovi p?ístup do sít?, a to až do uhrazení dlužné ?ástky.
 • P?i neuhrazení faktury za poskytnuté služby do t?í m?síc? od data splatnosti faktury je Poskytovatel oprávn?n použít server Zákazníka na úhradu pohledávky (nap?. prodejem serveru).

9. ODPOV?DNOST ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY

 • P?erušení nebo omezení poskytování Služby z d?vod? uvedených ve Smlouv?, objednávce , VOP nebo právních p?edpisech anebo v obchodních zvyklostech není vadným pln?ním Poskytovatele a Zákazníkovi nenáleží uplat?ovat práva související s vadným pln?ním.
 • Smluvní strany jsou zajedno v tom, že není-li ve VOP nebo ve Smlouv? stanoveno jinak, v otázce náhrady eventuelních škod zp?sobených jednou smluvní stranou druhé smluvní stran? p?i uplat?ování této Smlouvy platí zásada, že se vždy hradí pouze skute?ná prokázaná škoda (nikoliv ušlý zisk).
 • Maximální výše úhrady veškeré škody ze strany Poskytovatele Zákazníkovi je stanovena na p?tinásobek m?sí?ní úhrady za Službu nebo desetinásobek sou?tu.
 • Odpov?dnost na škod? ze strany Poskytovatele p?i poskytování služeb dle t?chto VOP a p?íslušných smluv není dána:

nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené t?mito VOP nebo Smlouvou;

p?i využití nebo zneužití služeb t?etími osobami nelegálním zp?sobem, jímž se rozumí mj. i situace, kdy je p?ístup k Zákaznickým dat?m získán využitím slabých míst ?i chyb (a? už o nich Poskytovatel v dob? využití nebo zneužití služeb mohl v?d?t ?i nikoliv), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo za?ízeních Poskytovatele dodaných t?etími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;

ani v p?ípad?, že Zákazníkovi nebo jeho odb?ratel?m vznikne v souvislosti s uplat?ováním t?chto VOP nebo p?íslušné Smlouvy povinnost hradit jakékoli nep?ímé, p?íležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) na?ízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, ?ástku za ukon?ení Smlouvy apod., a to i v p?ípad?, že byl Poskytovatel upozorn?n na možnost zp?sobení takových situací;

ani v p?ípad?, že Zákazníkovi nebo jeho odb?ratel?m vznikne v souvislosti s uplat?ováním t?chto VOP nebo p?íslušné Smlouvy ztráta zisku, p?íjm?, dat nebo možnosti použití Zákazníka, a to i v p?ípad?, že byl Poskytovatel upozorn?n na možnost zp?sobení takových situací;

ani v p?ípad?, že Zákazníkovi nebo jeho odb?ratel?m vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, v?etn? odm?ny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli Služby Zákazníka nebo výrobku, prodaného prost?ednictvím Zákazníka, jeho zástupc?, zam?stnanc? nebo pov??enc?;

vznikne-li Zákazníkovi nebo jeho odb?ratel?m závazek nebo odpov?dnost v souvislosti s:

jakoukoli újmou na zdraví ?i majetku, zp?sobenou výrobkem, který byl prodán nebo jinak ší?en ve spojitosti se Službou Poskytovatele;

jakýmkoli materiálem dodaným Zákazníkem, který porušuje nebo domn?le porušuje majetková práva t?etí strany;

porušením autorských práv;

jakýmkoli defektním výrobkem, který Zákazník prodal prost?ednictvím Služby Poskytovatele.

 • Zákazník odpovídá za škodu zp?sobenou sob?, Poskytovateli nebo t?etí stran? tím, že poskytl nepravdivé nebo zavád?jící údaje v Objednávce nebo ve Smlouv?.

10. D?V?RNOST INFORMACÍ

 • Smluvní strany považují za d?v?rné ve smyslu § 271 obchodního zákoníku všechny informace o druhé stran?, které vyplývají z uzav?ené Smlouvy ?i Objednávky, nebo které se dozv?dí v souvislosti s jejím pln?ním, a tyto informace nesd?lí, nezp?ístupní nebo neumožní zp?ístupnit t?etí osob? bez p?edchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek ml?enlivosti platí po dobu 1 roku po ukon?ení Smlouvy.
 • Závazek ml?enlivosti se nevztahuje na informaci z hlediska sjednání smluvního vztahu a VOP, dále na informace, které jsou ve?ejn? dostupnými, identifika?ní údaje a Provozní doklady, které jsou nebo mohou být p?edm?tem obchodního tajemství a jsou poskytnuty orgán?m ?inným v trestním ?ízení nebo soudu v rámci soudního ?ízení vedeného mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, informace vyžadované soudy, orgány státní správy, orgány ?innými v trestním ?ízení, auditory pro zákonem stanovené ú?ely nebo da?ovými poradci smluvních stran.
 • P?i zvýšených nárocích na d?v?rnost, resp. ochranu p?enášených dat p?esahujících technické a Provozní možnosti Poskytovatele, je záležitostí Zákazníka u?init na své stran? p?íslušná opat?ení k zajišt?ní d?v?rnosti (nap?. zajistit si prost?edky pro šifrovaní/dešifrování komunikace).
 • Smluvní strany se dohodly, že nebudou bez p?edchozího písemného souhlasu druhé strany používat názv?, obchodních zna?ek, ochranných známek, log a ozna?ení druhé strany, pokud není ve Smlouv? nebo objednávce stanoveno jinak.
 • Zákazník je povinen p?i své ?innosti podle Smlouvy chránit práva k nehmotným statk?m Poskytovatele i jiných subjekt?, jejichž užití Poskytovatel zajistil Zákazníkovi na základ? Smlouvy.

11. ZÁV?RE?NÁ UJEDNÁNÍ

 • Zákazník akceptací t?chto VOP podmínek souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude na jeho elektronický kontakt pro elektronickou poštu zasílat informace o poskytování Služeb, které si Zákazník u Poskytovatele objednal, jakož i se zasíláním obchodních sd?lení podle § 2 písm. f) a § 7 zákona ?. 480/2004 Sb., o n?kterých službách informa?ní spole?nosti a o zm?n? n?kterých zákon? (zákon o n?kterých službách informa?ních spole?nosti). Zákazník má možnost odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i zasílání každé jednotlivé zprávy prost?ednictvím Zákaznického centra Poskytovatele na adrese objednavky@hosting33.cz
 • Odchylná ujednání Provozních podmínek Služby (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají p?ednost p?ed zn?ním VOP.
 • Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Objednávky p?echází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. P?evod práv a povinností Zákazníka ze Smlouvy na t?etí osoby je možný pod sankcí neplatnosti Smlouvy pouze s p?edchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
 • Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se ?ídí právním ?ádem ?eské republiky, zejména obchodním zákoníkem. Uzav?ením Smlouvy smluvní strany souhlasí za použití § 262 obchodního zákoníku, že právní vztahy z této Smlouvy vyplývající se ?ídí p?edevším obchodním zákoníkem, pop?. ve spojení s ob?anským zákoníkem ve smyslu § 261/6 obchodního zákoníku.
 • V p?ípad?, že vznikne rozpor mezi ustanoveními Smlouvy a VOP, mají p?ednost ustanovení Smlouvy p?ed VOP.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a ú?innosti dnem 1. 11. 2007.