Homepage
Hosting
Domény
Podpora
Nemáte zvolenou
doménu pro objednání.
Nemáte vybraný
hostingový program.

operator                      puntik  Objednávky, management

mail_01 objednavky@hosting33.cz
mobil +420 603 285 719
  telefon_01
  icq 174-236-362
  skype azy_cz
 
sedy_ctverecek

  puntik  Technická podpora

puntik  Provozovatel serveru:

AMBROZY DESIGN - Miroslav Ambrozy
Školní 30/13, 790 01 Jeseník

I?: 730 26 620
DI?: CZ8104155807
bankovní spojení: 725478028/5500 - Raiffeisenbank
mail_01 podpora@hosting33.cz
mobil +420 603 285 719
telefon_01
icq 174-236-362
puntik  Nej?ast?jší dotazy

Jak probíhá objednávka a první kroky?
Objednat m?žete registraci domény a k ní webhosting, nebo také samotný webhosting a již zeregistrovanou doménu p?evést pod naši správu. Po provedení objednávky obdržíte e-mail s rekapitulací objednávky spole?n? s výzvou k zaplacení ?ástky za objednané služby. Pokud si nebudete v?d?t s ?ímkoliv rady, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktech.

Nemohu se p?ihlásit do administrace, zapomn?l jsem heslo.
P?i vytvo?ení administra?ního rozhraní k Vaší objednávce, Vám vytvo?íme i hesla k administraci, FTP, databázi atd. Tato hesla m?žete jakkoliv zm?nit. Pokud byste jej zapomn?li, sta?í nás kontaktovat a my Vám zapomenuté heslo dodáme, p?ípadn? poradíme.

Založil jsem e-mailovou schránku, ale nemohu se do ní p?ihlásit p?es webmail.
Po založení e-mailové schránky v administraci je vytvo?en její ú?et i webmailové rozhraní. E-mail je okamit? funk?ní, nicmén? webmailové rozhraní se spustí až ve chvíli, kdy do schránky p?ijde první e-mail. Pokud do ní zatím nep?išel jediný email, není možné se do webmailu p?ihlásit.

Jak mám nastavit e-mail v outlooku na po?íta?i?
V každém typu outlooku je nastavení mírn? jiné, ale v principu stejné. Zde jsme p?ipravili postup pro dva nejrozší?en?jší e-mailové klienty: Outlook Express a Microsoft Outlook.

  • Založte ú?et pro konkrétní e-mail.
  • Jako server p?íchozí pošty a odchozí pošty nastavte: mail.vasedomena.cz (koncovku samoz?ejm? dle registrovaného typu domény).
  • Jako uživatele nastavte celé zn?ní e-mailu. Outlook má tendenci vložit tam jen tu ?ást "p?ed zaviná?em".
  • Heslo si nastavte, dle Vámi nastaveného hesla.
  • Server má zabezpe?ení pro odesílanou poštu a požaduje ov??ení odesílatele. Dle typu Oultooku si tedy bu? p?eklikn?te na položku servery (Outlook Expres), nebo p?ímo v obrazovce nastavení ú?tu (MS Outlook) je položka: "server odchozí pošty požaduje ov??ení". Tato položka musí být zaškrtnutá, jinak nebudete moci odesílat z Outlooku e-mailové zprávy. Op?t, pokud si nebudete v?d?t rady, kontaktujte nás na výše uvedených kontaktech.

Nemohu se vám dovolat, na ICQ jste offline.
Jsme také jen lidé. V pr?b?hu dne jsme pravideln? k dispozici, ale ob?as také jíme, spíme nebo o víkendu prost? nepracujeme. Možná Vám p?ijde tato odpov?? jako hloupá, ale divili byste se, kolik lidí má pot?ebu s námi mluvit v ned?li v p?l jedenácté v noci, nebo naopak ve t?i?tvrt? na šest ráno.